روستای مرادآباد اراک

روستای مرادآباد از روستای بخش مرکزی شهرستان اراک می باشد.

کانال تلگرام روستای مراد آباد

نویسندگان

به امید خدا در این صفحه دانایی را ترویج می دهیم

شخصیت های نامی جهان 

---------------------------------------------------------

جای خالی سلوچ

---------------------------------------------------------
دین شناسی

------------------------------------------------------------
رمان (قدیس)