روستای مرادآباد اراک

روستای مرادآباد از روستای بخش مرکزی شهرستان اراک می باشد.

به امید خدا در این صفحه دانایی را ترویج می دهیم

جای خالی سلوچ

---------------------------------------------------------
دین شناسی

------------------------------------------------------------
رمان (قدیس)