روستای مرادآباد اراک

روستای مرادآباد از روستای بخش مرکزی شهرستان اراک می باشد.

کانال تلگرام روستای مراد آباد

نویسندگان

کانون فرهنگی هنری حضرت مهدی (عچ) در سال 1389 به صورت رسمی زیر نظر دبیرخانه هیات هماهنگی و نظارت برکانون های فرهنگی هنری مساجد استان مرکزی افتتاح گردید هرچند فعالیت های کانون فرهنگی از سال1379 به صورت غیر رسمی آغاز گردیده بود.


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------گزارش فعالیت های کانون در سال 94

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

گزار ش فعالیت های کانون در سال 93

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

گزارش فعالیت های کانون در سال 91و 92

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

مسجد 14معصوم (ع) روستای مرادآباد