روستای مرادآباد اراک

روستای مرادآباد از روستای بخش مرکزی شهرستان اراک می باشد.

کانون فرهنگی هنری حضرت مهدی (عچ) در سال 1389 به صورت رسمی زیر نظر دبیرخانه هیات هماهنگی و نظارت برکانون های فرهنگی هنری مساجد استان مرکزی افتتاح گردید هرچند فعالیت های کانون فرهنگی از سال1379 به صورت غیر رسمی آغاز گردیده بود.


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------گزارش فعالیت های کانون در سال 94

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

گزار ش فعالیت های کانون در سال 93

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

گزارش فعالیت های کانون در سال 91و 92

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

مسجد 14معصوم (ع) روستای مرادآباد